Àrea: Neurociències

Coordinadora de l'àrea: Dra. Rosa Maria Soler Tatché

La Neurociència és una àrea multidisciplinària que estudia el sistema nerviós en la seva estructura, funció, desenvolupament i patologia. A l'IRBLleida investiguem malalties neurològiques i psiquiàtriques abordant aspectes moleculars, cel·lulars i clínics.

< Recerca

+Pec Proteomics

L'objectiu de +PPRG és emprar les tècniques d'última generació de proteòmica clínica, espectrometria de masses i biologia de sistemes per a descobrir mecanismes alterats de comunicació intercel·lular que contribueixen a l'establiment i la progressió de la neuropatologia i la patologia sistèmica...

Fonaments biològics dels trastorns mentals

El Grup està format principalment per membres del servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida i la recerca biomèdica està format per subequips que tenen en comú l'estudi de les bases biològiques de diversos trastorns mentals, principalment trastorn bipolar, trastorn psicòtic i trastorn de personalitat...

Neurobiologia Evolutiva i del Desenvolupament

La recerca del grup se centra en l'estudi de l'amígdala, una estructura cerebral molt complexa que intervé en el control de les emocions, el comportament social i la cognició, i que està alterada en tots els trastorns psiquiàtrics...

Neurociències clíniques

El Grup de Neurociències Clíniques va néixer amb l'objectiu d'aglutinar tota la recerca neurològica desenvolupada en l'àmbit hospitalari de Lleida el 2008...

Neurocognició, psicobiologia de la personalitat i genètica de la conducta

Els investigadors convergeixen en l'interès per la cerca de les bases biològiques de la personalitat i els seus trastorns...

Neuroimmunologia

El grup de Neuroimmunologia és un grup traslacional format per investigadors clínics, bàsics i investigadors col·laboradors d'altres centres que completen la nostra experiència en la neuroimmunologia...

Patologia neuromuscular experimental

El grup estudia les bases cel·lulars i moleculars dels trastorns neuromusculars, en particular, de les malalties de les motoneurones, com són l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i l'atròfia muscular espinal (AME)...

Unitat de senyalització neuronal

La Unitat de Senyalització Neuronal és un grup de recerca especialitzat en l'estudi de la supervivència de les neurones motores i de les patologies associades a la degeneració d'aquestes cèl·lules...