Informació COVID19

Procediment per comunicar i fer el seguiment dels casos de contagi del personal de l'IRBLleida (última versió 06/11/2020)


La protecció de riscos laborals de l’IRBLleida depèn del Departament de Vigilància de la salut de la Universitat de Lleida.

Per aquest motiu anotem també aquí la informació publicada a la seva pàgina web.


FASE 1 – Pla de Retorn a l’activitat Post Covid-19

FASE 2 – Pla de Retorn a l’activitat Post Covid-19

FASE 3 - Pla de Retorn a l'activitat Post Covid-19

Protocol d’actuació de l’IRBLleida davant l’exposició de l’alerta sanitària per coronavirus (Covid-2019) – Actualització 12 d’abril

Protocol d'actuació de la Universitat de Lleida davant l'exposició de l'alerta sanitària per coronavirus (Covid-2019)

En relació al coronavirus coronavirus (COVID-19), cal seguir les indicacions i recomanacions que des de Salut Pública van arribant i que podeu consultar actualitzades en els següents enllaços:

Altres informacions

Segons les informacions disponibles, el coronavirus es pot transmetre entre humans per via respiratòria per un contacte estret amb una persona infectada, a una distància inferior a un metre (https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses)

Les mesures genèriques de protecció individual enfront d'aquest i altres virus respiratoris inclouen:

  • Realitzar una higiene de mans freqüent amb aigua i sabó (mín 20 segons) especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d'afecció respiratòria, com tos o esternuts
  • Mantenir una distància d'un metre aproximadament amb les persones amb símptomes d'infecció respiratòria aguda
  • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús en tossir o esternudar i rentar-se les mans.