Informació COVID19

La protecció de riscos laborals de l’IRBLleida depèn del Departament de Vigilància de la salut de la Universitat de Lleida.

Per aquest motiu anotem també aquí la informació publicada a la seva pàgina web.


FASE 1 – Pla de Retorn a l’activitat Post Covid-19

FASE 2 – Pla de Retorn a l’activitat Post Covid-19

FASE 3 - Pla de Retorn a l'activitat Post Covid-19

Protocol d’actuació de l’IRBLleida davant l’exposició de l’alerta sanitària per coronavirus (Covid-2019) – Actualització 12 d’abril

Protocol d'actuació de la Universitat de Lleida davant l'exposició de l'alerta sanitària per coronavirus (Covid-2019)

En relació al coronavirus coronavirus (COVID-19), cal seguir les indicacions i recomanacions que des de Salut Pública van arribant i que podeu consultar actualitzades en els següents enllaços:

Altres informacions

Segons les informacions disponibles, el coronavirus es pot transmetre entre humans per via respiratòria per un contacte estret amb una persona infectada, a una distància inferior a un metre (https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses)

Les mesures genèriques de protecció individual enfront d'aquest i altres virus respiratoris inclouen:

  • Realitzar una higiene de mans freqüent amb aigua i sabó (mín 20 segons) especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d'afecció respiratòria, com tos o esternuts
  • Mantenir una distància d'un metre aproximadament amb les persones amb símptomes d'infecció respiratòria aguda
  • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús en tossir o esternudar i rentar-se les mans.