Investigadors del VHIR i l’IRBLleida validen el nou antitumoral ABTL0812 com a estratègia terapèutica per lluitar contra el càncer d’endometri

La recerca ha analitzat l’eficàcia del compost ABTL0812 en models de càncer d’endometri

Una recerca, liderada per Antonio Gil i Eva Colás del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i per Xavier Matias-Guiu i Núria Eritja de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), ha estudiat l'eficàcia de l'ABTL0812, un fàrmac desenvolupat per la farmacèutica catalana AbilityPharma, i que s'està provant en assajos clinics de fase 2 en pacients amb càncer d'endometri avançat o metastàtic. L'estudi demostra que ABTL0812 és una opció terapèutica efectiva i selectiva per a les cèl·lules canceroses, ja que només elimina aquestes cèl·lules i no les sanes. L'estudi s'ha publicat a la revista Gynecologic Oncology.

El càncer d'endometri és el més freqüent dels tumors de l'aparell reproductor femení. Segons les últimes estadístiques, l'any 2018 el nombre de nous casos diagnosticats d'aquesta malaltia a tot el món va ser de 382.069 i va causar més de 89.900 morts. Malhauradament, les taxes de mortalitat han augmentat en els darrers anys. Per tal de diagnosticar de manera fiable el càncer d'endometri i garantir-ne el millor tractament, els metges han de determinar amb precisió el subtipus de càncer, el grau de diferenciació i de disseminació tumoral. Aquells tumors que presenten una histologia no endometrioide, alt grau o han disseminat fora de la cavitat uterina en el moment del diagnòstic no presenten d'inici un bon pronòstic ―ja que la taxa de resposta al tractament és baixa i les opcions terapèutiques són força limitades. Aquesta situació reflecteix fortament la necessitat d'estratègies terapèutiques noves i eficients.

Els investigadors dels grups de Recerca Biomèdica en Ginecologia del VHIR i de Patologia Oncològica de l'IRBLleida ―juntament amb d'altres de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Lleida (UdL), AbilityPharma, el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)― han estudiat aquesta nova estratègia terapèutica en què s'ha demostrat que ABTL0812 és efectiu com a teràpia en els tipus més agressius del càncer d'endometri i, a més, que impedeix que les lesions premalignes pretumorals progressin cap al càncer.

L'estudi s'ha portat a terme en una primera fase amb estudis in vitro (generats en assajos als laboratoris), s'ha validat en diversos models in vivo amb ratolins i, actualment, s'està duent a terme un assaig clínic de fase 2 (en què s'administra el fàrmac) en 40 pacients amb càncer d'endometri a centres oncològics capdavanters a l'Estat espanyol i a França. Els resultats d'aquest estudi clínic s'esperen durant la tardor d'aquest mateix any 2019.

"Oferim evidències preclíniques fortes del benefici terapèutic d'ABTL0812 com a tractament de primera línia del càncer d'endometri, com a monoteràpia o en combinació amb la quimioteràpia estàndard" han explicat els investigadors de l'estudi. "El benefici terapèutic d'ABTL0812 permet també aturar la progressió de lesions precursores al càncer. Les nostres troballes presenten una estratègia terapèutica nova i clínicament aplicable per al càncer d'endometri, sobretot per a aquells que presenten pitjor pronòstic", han conclòs.

La recerca ha estat finançada per tres ajuts del Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO), (EMPLEA/EMP-TU-2015-4576), Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)( RTC-2015-3821, RTC-2017-6261-1), un ajut del Centre pel Desenvolupament de Tecnologia Industrial del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (CDTI) (INNOGLOBAL/20171061), així com dos ajuts postdoctorals de la Generalitat de Catalunya (SLT002/16/00315 i SLT002/16/00274).

Article de referència: I. Felip, C.P.Moiola, C.Megino-Luque, et al., Therapeutic potential of the newTRIB3-mediated cell autophagy anticancer drug ABTL0812 in endometrial cancer, Gynecologic Oncology, https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2019.03.002

Grup de Patologia Oncològica IRBLleida