El Biobanc IRBLleida ha recollit més de 11.000 mostres COVID durant els 14 mesos de la pandèmia

Formen part d’un catàleg comú de la Xarxa Nacional de Biobancs perquè la comunitat científica en pugui disposar

El mes d'abril de 2020, l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i els hospitals universitaris Arnau de Vilanova i de Santa Maria de Lleida van habilitar els circuits necessaris per recollir mostres dels pacients COVID-19 ingressats a Lleida per processar-les i emmagatzemar-les a través del Biobanc, i així poder-les emprar en futurs projectes de recerca sobre la malaltia.

En 14 mesos s'han recollit 11.265 mostres de 811 pacients, principalment mostres de biològiques de sang, plasma i sèrum i també, d'origen respiratori (broncoaspirats). Aquestes mostres es recullen durant l'ingrés hospitalari de la persona i el seu seguiment posterior. Es troben emmagatzemades i formen part d'un catàleg comú de la Xarxa Nacional de Biobancs perquè la comunitat científica pugui disposar de mostres SARS-CoV-2 de pacients que han patit la COVID-19.

El Biobanc de l'IRBLleida és la unitat responsable de la gestió de les mostres i dades associades destinades a investigació. Aquesta gestió inclou tots els processos de recepció, processat, emmagatzematge i posada a disposició de la comunitat científica les mostres biològiques, garantint en tot moment la qualitat de les mostres i la seva traçabilitat en compliment de la legislació vigent. El Biobanc de l'IRBLleida engloba la investigació biomèdica de Lleida, tant del sistema sanitari (Hospital Universitari Arnau de Vilanova i Hospital Universitari Santa Maria), com de la Universitat de Lleida.

El Biobanc de l'IRBLleida és la unitat responsable de la gestió de les mostres i dades associades destinades a investigació