L'activitat investigadora del grup se centra en les següents línies prioritàries de recerca:

Càncer d'endometri

  1. Implementació de les tècniques "OMIC" per a la identificació de nous marcadors diagnòstics, pronòstics o predictius de resposta a teràpies específiques en càncer d'endometri.
  2. Comprendre les característiques immunològiques del carcinoma d'endometri mitjançant l'avaluació del microambient inflamatori de diferents tipus de tumors d'endometri i les seves recidives. Proposar assajos clínics en subtipus de càncer d'endometri.
  3. Anàlisi de les respostes antitumorals dels fàrmacs antineoplàsics, mitjançant l'ús de cultius in vitro en dues i tres dimensions. Estudi dels mecanismes implicats en la resistència a l'apoptosi i a les teràpies convencionals en el càncer d'endometri.
  4. Generació de nous models animals (CAG-Cre: ER; PTENfl/fl; ARID1Afl/fl, TP53...), per a comprovar les respostes dels fàrmacs en els processos d'invasió i metàstasi.
  5. Actualització de l'anàlisi patològica del càncer d'endometri per a millorar la predicció del pronòstic i la resposta a la teràpia; transferència de nova informació molecular a la pràctica clínica. Incorporació de la classificació molecular, basada en el TCGA.

Càncer de melanoma

  1. Estudi del secretoma i la seva implicació en la progressió tumoral, el comportament cel·lular i el fenotip genètic.
  2. Investigar la modulació del sistema immune del microambient tumoral, especialment l'activació de macròfags (TAMs), relacionada amb el fenotip mutacional i/o l'adquisició de Resistència.
  3. Estudi i identificació de noves teràpies diana per a promoure el tractament personalitzat en pacients amb melanoma.
  4. Utilització de models de ratolí per a analitzar nous fàrmacs i avaluar el seu potencial terapèutic en models preclínics.
  5. Estudi de nous biomarcadores en biòpsies de pacients de melanoma amb diferents estadis clínic-patològics per a tenir un valor pronòstic o predictiu de resposta.