Recerca > Neurociències

Neurocognició, psicobiologia de la personalitat i genètica de la conducta

  1. Estudi de l'activitat del lòbul frontal de l'escorça cerebral mitjançant tècniques d'espectroscòpia per infrarojos propera (fNIR).
  2. Anàlisi de respostes electrofisiològiques (EEG, EOG, REP, etc.) davant d'estímuls cognitius, memòria de treball, estímuls emocionals i patrons diferencials de personalitat extrems en malalts i mostres comunitàries.
  3. Estudi de models estructurals de la personalitat normal i patològica en el marc de la nosografia de l'Associació Americana de Psiquiatria (DSM-5) i de l'Organització Mundial de la Salut (ICD-11).
  4. Exploració de correlats hormonals i endocrinològics en relació amb la personalitat impulsiva i desinhibida en mostres de pacients i controls.
  5. Estudi psicomètric de diferents models de personalitat i la seva relació amb paràmetres culturals i transculturals.
  6. Examen psicopatològic dels trastorns addictius (joc, toxicomanies...) en el marc de la biologia de la personalitat.
  7. Genètica de la conducta en trastorns psicopatològics.