Recerca > Neurociències

Neurocognició, psicobiologia de la personalitat i genètica de la conducta

Els investigadors del Grup, de formació multidisciplinar en psicologia clínica, fisiologia i medicina, convergeixen en l'interès per la recerca de les bases biològiques de la personalitat i dels seus trastorns. Partint del models de recerca en personalitat de tipus biològico-factorial s'investiga la relació de la personalitat amb el sistema endocrí (hormones gonadals), el sistema nerviós central (neurotransmissors i polimorfismes genètics) i neurofisiologia (electrofifiologia). La investigació actual es centra en les relacions de la personalitat impulsivo-desinhibida i emocions amb la neurotransmissió monoaminèrgica neural (noradrenalina, dopamina, serotonina i MAO), tan a nivell bioquímic (neurotansmissors i metabolits) com a nivell de genètica molecular. També s'investiguen les bases biològiques de la personalitat a través de la recerca de tècniques de electrofisiologia computeritzada i espectroscòpia funcional per infrarojos propers (fNIR) aplicades al estudi de les emocions, funcions cognitives i al lòbul frontal (Laboratori de Conducta Humana). Interessa addicionalment l'estudi de la conducta humana a través de tècniques d'observació de la conducta directa i digitalitzada.

Informació de contacte

Anton Aluja Fabregat

Anton Aluja Fabregat

Biomedicine II / Biomedicina II
1st floor / 1a planta