Recerca > Nutrició, Metabolisme i Estrès Cel·lular

Senyalització cel·lular i apoptosi

El Grup de Senyalització Cel·lular i Apoptosi està interessat en les següents línies de recerca:

  1. Estudi dels processos que regulen la diferenciació, supervivència i mort cel·lular en el teixit cardíac implicant els diferents tipus cel·lulars que en formen part: les cèl·lules musculars, els fibroblasts cardíacs i les cèl·lules endotelials. El coneixement en profunditat dels mecanismes implicats n aquests processos i quina és la participació de les diferents cèl·lules del teixit és fonamental per al disseny de noves teràpies per a les malalties del sistema cardiovascular.
  2. Caracterització de les funcions de l'endonucleasa mitocondrial EndoG en el control metabòlic tant a nivell cel·lular com de l'organisme sencer i la seva rellevància en patologies metabòliques humanes.
  3. Explorar la funció del gen TATDN1 en mamífers, el qual no ha estat estudiat fins al moment. La seva conservació al llarg de l'evolució fa preveure que pugui tenir funcions biològicament rellevants per a les cèl·lules i l'organisme.