← Altres convocatòries

Projectes I + D + I Línies estratègiques - MICINN

Data tancament:

Temàtica: Finançar projectes de recerca industrial en col·laboració entre empreses i organismes d'investigació. L'objectiu és donar resposta als desafiaments identificats en prioritats temàtiques a través del finançament de projectes inter i multidisciplinaris en els quals la cooperació científica sigui constitutiva i es valori el solapament entre disciplines a nivell metodològic, conceptual i teòric. Els projectes han de englobar-se en una de les 23 línies temàtiques. En l'àrea de salut destaquen:

 • Noves estratègies de biofabricació: dels òrgans en un xip, organoides o bioimpresión 3D, a l'aplicació clínica.
 • Nanomaterials i nanotecnologia per al diagnòstic de malalties humanes.
 • Nous enfocaments per comprendre els mecanismes i establir noves estratègies per a la immunoteràpia d'el càncer de tumors sòlids.
 • Enfocaments innovadors per millorar la comprensió i identificació de dianes terapèutiques noves per l'arteriosclerosi.

Dotació: Entre 400,000 € i 2.000.000 €

Durada: 3 anys

Data límit de presentació: 18 de maig

Característiques:

 1. Les propostes hauran de referir-se a un únic tòpic.
 2. Hauran d'iniciar-se durant 2021 (s'haurà d'indicar a la sol·licitud). 
 3. Hauran de ser coordinats i hauran de tenir un mínim de dues entitats participants, essent obligatori que una d'elles sigui un organisme de recerca públic o privat i una d'elles una empresa.
 4. Cada participant haurà de tenir assignat com a mínim el 10% del pressupost total.
 5. Una empresa no pot agrupar més del 70% del pressupost demanat. Per a un major percentatge, necessàriament hi hauria d'haver més de 2 empreses al partenariat.
 6. Les propostes hauran de complir amb el Principi de No Causació d'un Dany Significatiu (DNSH).
 7. El pressupost no anirà per anualitats: s'haurà de fer constar un pressupost total. La dotació concedida es podrà anar gastant lliurement durant els 3 anys d'execució. És a dir, hi ha un únic període d'execució.
 8. No es podrà subcontractar més del 50% del pressupost sol·licitat.
 9. No serà finançable l'IVA (requisit del "Mecanisme de Recuperació").
 10. La convocatòria preveu un únic informe científicotècnic al final del projecte. En qualsevol cas, hi haurà justificacions econòmiques anualment.

Seminari gravat de la presentació i .ppt: https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=6efa847177e09710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD

Presentació propostes: https://sede.micinn.gob.es/lineasestrategicascol/