Recerca > Medicina Clínica

Grup de Recerca en Obesitat, DIabetis i Metabolisme (ODIM)

Les principals línies de recerca del Grup s'articulen al voltant de 4 grans branques:

  • L'obesitat mòrbida i les seves comorbiditats, amb gran interès pel desenvolupament d'una medicina personalitzada, basada en:
    • La propensió genètica a desenvolupar comorbilitats com el fetge gras no alcohòlic, la síndrome d'apnees o la diabetis mellitus tipus 2.
    • La capacitat de predir la resolució de comorbilitats i la pèrdua ponderal després de la cirurgia bariàtrica.
  • L'estudi dels mecanismes de senyalització cel·lular i molecular implicats en la resposta cel·lular a la insulina, centrats inicialment en la caracterització de la fosfoquinasa PKRN1.
  • Aprofundir en l'estudi de la malaltia cardiovascular en les "altres" diabetis: diabetis mellitus tipus 1, diabetis tipus LADA, i diabetis monogèniques.
  • Confirmació que el pulmó és un òrgan diana de les complicacions tardanes de la diabetis mellitus tipus 2.

Informació de contacte

Albert Lecube Torelló

Albert Lecube Torelló