← Altres convocatòries

Projectes de recerca en salut - AES 2018

Data tancament:

Data d'inici: Dimecres, 14 de febrer de 2018

Data límit de presentació al'IRBLleida: Dilluns, 5 de març de 2018

Tipus: Projectes

Organisme finançador: ISCIII


Resum:

Hi ha tres modalitats:

  • Projectes individuals: presentats per una entitat sol·licitant i que s'han d'executar per un equip de recerca liderat per un o dos investigadors principals responsables.
  • Projectes coordinats: constituïts per dos o més subprojectes, que s'hauran de realitzar en diferents entitats, i caldrà justificar adequadament en la memòria la necessitat de coordinació per a l'abordatge dels objectius proposats, així com els beneficis esperats de la mateixa. Cada subprojecte tindrà el seu equip i un investigador principal. Un dels investigadors principals actuarà com a coordinador.
  • Projectes multicèntrics: realitzats d'acord a un protocol únic, en més d'un centre. En aquest tipus de projectes, es podrà optar per a presentar una única sol·licitud pel centre al que estigui vinculat l'investigador principal, o una sol·licitud per cada centre participant, amb un investigador principal i un equip de recerca per a cada sol·licitud presentada. Un dels investigadors principals actuarà com a coordinador.

Es podrà optar per a sol·licitar finançament per la intensificació de l'investigador principal mitjançant la contracció d'un substitut que cobreixi fins al 50% de la jornada assistencial en còmput anual durant el segon i tercer any. En aquest cas no es podrà finançar altre tipus de personal.

Els requisits dels investigadors principals són els següents:

a) Tenir vinculació funcionarial, estatutària o laboral amb l'IIS, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini de presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de la contractació.

b) No estar realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació predoctoral o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol naturalesa (contractes Sara Borrell, Juan de la Cierva, o contractes de programes de las Comunitats Autònomes), ni un Contracte Río Ortega.

c) Tenir dedicació única al projecte sol·licitat dins de cada modalitat.

Requisits de la resta de membres de l'equipo de recerca:

Tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats que poden presentar sol·licituds en aqueta actuació.