← Altres convocatòries

IRBLleida - Sistema i criteris de priorització de les sol·licituds dels ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2022

Data tancament:

NOTA DE L'EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA PERSONA INVESTIGADORA CANDIDATA (4 PUNTS) (Únicament cal emplenar aquest apartat en el cas d'emprar algun sistema d'homologació o ponderació de les notes de Grau i/o Màster)

La nota mitjana ponderada dels estudis de grau, llicenciatura, enginyeria o diplomatura té un pes del 80% en el total de la nota d'aquest apartat i la nota mitjana ponderada dels estudis de màster té un pes del 20%.

Si s'accedeix al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster, només es tindrà en compte la nota mitjana de l'expedient de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura en un 100%.

En el cas d'estudis cursats a l'estranger:

La nota de l'expedient acadèmic s'ha de calcular segons el procediment aprovat a les Resolucions del 21 de març i 21 de juliol de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria publicada a la web:

https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

Document que els candidats/candidates hauran de presentar a l'IRBLleida en el moment de la sol·licitud.


AVALUACIÓ DEL GRUP DE RECERCA ON S'INTEGRA EL SOL·LICITANT DE L'AJUT (3 PUNTS)

Es tindran en compte els següents punts, en relació al període 2018 - 2021 (ampliables 6 mesos per baixa maternal o per períodes de baixa degudament justificats):

Projectes actius de l’IP. Màxim 1 punt. Projectes competitius públics internacionals 0,75 punts cadascun; altres tipus de projectes competitius (nacionals, autonòmics o internacionals privats) 0,35 punts cadascun. El fet de tenir projectes/convenis/contractes de l'IP no competitius que sumin un import mínim de 24.000€, suma un total de 0,25 punts.

Nombre de tesis dirigides per l'IP (1 tesi: 0,4 punts ; 2 tesis o més: Màxim 0,8 punts)

Nombre de publicacions de l'IP (Màxim 10 publicacions). Màxim 1,2 punts. Segons la taula (veure document).

Si amb els punts anteriors no s'arriba al màxim de 3 punts, es poden sumar més punts computant els mèrits següents:

0, 25 punts si el grup té, en el període, un investigador/a del Programa Ramón y Cajal o del programa Miguel Servet.

0,15 punts si el grup té, en el període, investigador/a postdoctoral dels programes Beatriu de Pinós,  Juan de la Cierva, Sara Borrell, MSCA o altres contractes postdoctorals similars.


POLÍTICA CIENTÍFICA DE L'ENTITAT (3 PUNTS)

El 30% de la priorització (fins a un màxim de 3 punts) correspon als següents punts:

1. No haver obtingut un ajut predoctoral en cap convocatòria pública (FI; p-FIS, FPU, FPI, UdL) l'any anterior o enguany (1 punt). (1 punt).

2. Els directors de tesi els quals la normativa no deixa aplicar a la convocatòria UdL (per exemple Professor associats) o aquells que no siguin personal contractat UdL (1 punt).

3. Sol·licituds liderades per un investigador que pertanyi a un grup de l'IRBLleida que sigui emergent (reconeixement SGR).

Es comprovarà amb les dades facilitades per la UdL anualment l'existència d'ajuts predoctorals en les convocatòries de l'any anterior. En cas de dubte, es demanarà un certificat en que el director de tesi asseguri no tenir cap ajut predoctoral públic concedit l'any anterior.